Høringer

Høringsdokumenter - FORRETNINGSORDEN, VEDTEKTER OG REGLEMENT

Landsstyret sender med dette på høring forslag om endringer i forretningsorden, vedtekter og reglement i landsorganisasjonen Sámiid Duodji (heretter LSD).
Regionene bes om å avholde årsmøter i 2012 før landsmøtet, der høringene kommer opp som årsmøtesak (evnt medlemsmøte dersom årsmøte har vært avholdt allerede) og innspill til høringen kommer inn til SD før landsmøtet.

Frist for høringen er satt til 19. april 2012.
Landsmøtet vil være i Bodø kommune 20-22 april 2012.

Høringsuttalelser sendes til duojar@hotmail.com eller Sámiid Duodji v/org.sekretær Aline Mikkelsen, 8270 Drag. For spørsmål vedrørende høringen, ta kontakt enten pr mail duojar@hotmail.com eller tlf 955 28 544.

LSDs forretningsorden ble vedtatt på landsmøtet i 2011 og skal regulere den daglige virksomheten under landsmøtet, og har sitt grunnlag i organisasjonens vedtekter.

Forretningsorden inneholder regler og retningslinjer for å fremme og behandle saker, for hvordan landsmøtet skal avvikles og for avstemming.

LSDs vedtekter ble vedtatt landsmøte i 2000 med endringer på landsmøte i 2009 og omhandler organisering,valg, forhandlinger og saksgang og saksbehandling i organisasjonen.

LSDs reglement ble vedtatt av landsstyret i 2011 med bakgunn i budsjettreguleringer for å holde seg innenfor rammen av landsmøtets vedtatte budsjett for møtegodtgjørelser og reisegodtgjørelser. Reglementet ble fremlagt for landsmøtet i 2011 i forbindelse med behandling av regnskap og budsjett, men ble ikke vedtatt formelt.
Landsstyret ønsker at landsmøtet skal behandle og godkjenne reglementet med eventuelle endringer. Endringer i LSDs forretningsorden, vedtekter og reglement krever landsmøtets flertallsvedtak.


vedlegg: Forretningsorden, vedtekter og reglement. Endringsforslag er markert med rødt.

Pdf-fil: Vedtekter