Innspill duodjidefinisjonen

Sámiid Duodji og Duojariid Ealahussearvi har i møte 26. mai d.å. utarbeidet felles forslag til mandat til fagutvalget, som er sendt Sametinget.

Organisasjonene har kommet til enighet om at:

· En detaljert definisjon for all duodji er ikke mulig.

· Fagutvalgets skal se til at produktene er innenfor definisjon av duodji, vurdere kvaliteten på duodji og vurdere duodjiutøvernes kompetanse innenfor duodji.

· Fagutvalget kan foreta kontroller av materialer, utstyr og annet hos duodjiutøvere om de finner det nødvendig.

Sámiid Duodji og Duojariid Ealahussearvi ble på møte den 30. juni d.å. enige om en overordnet definisjon av duodji i næringsavtalen:

· «Duodji er et samisk samlebegrep for all form for skapende aktiviteter utformet av duodjár. Dette omfatter håndverk, brukskunst og bearbeidede materialer med basis i samisk kultur og tradisjoner.

· Duodjiproduksjon (duoddjon) omfatter fremstilling av egenproduserte kvalitetsvarer, bruksting, gjenstander og klær som gjenspeiler samisk levemåte og kulturtradisjoner både når det gjelder valg og bearbeiding av råmaterialer, samt den estetiske utfoldelsen ved formgivning, utforming og produksjonsmetode.»


Sámiid Duodjis syn

Notat om Definisjon av begrepet duodji fra 2006/2012 danner et godt grunnlag for næringsavtalen. Ordningen må evalueres med jevne mellomrom, da duodjinæringens situasjon og utfordringer endres i takt med tiden. Vi har pr i dag et helt annet utgangspunkt enn da ordningen tredde i kraft i 2005.

Begrepet duodji er i dag utvannet ved praktisering av ordningen. Ordningen har glidd ut utover det som var intensjonen i næringsavtalen. Ordningen var ment i første rekke å oppmuntre til økt egenproduksjon av tradisjonell duodji og nydesign. I dag er blant annet produkter fra småindustri/serieproduksjon godkjent som duodjiprodukter.

Punktene 1.1-1.7 i Notatet fra 2006/2012 der ulike definisjoner av duodji legges også til grunn for vår syn.

Sámiid Duodji mener at det må skilles mellom duodjidefinisjon for driftstilskuddsordningen og andre ordninger i næringsavtalen.

Samiid Duodji ønsker å legge vekt på tradisjonell kunnskap og det tradisjonelle håndverket.

Vi ønsker å avgrense driftstilskuddsordningen til duodjiprodukter som oppfyller duodjimerket.

I forhold til merkevarebygging vil kravene til duodjimerket kunne legges til grunn for å utløse driftsstøtte. Da har man sikret kvalitetsprodukter på markedet, sporbarhet for produkter og antall kjøpte duodjimerker.

Tradisjonell duodji betinger høy grad av manuelt arbeid og arbeidskrevende produksjoner. Det er en kjensgjerning at prisnivået på tradisjonelle duodjiprodukter ikke står i forhold til det det koster å produsere.

Å tilvirke tradisjonell duodji er tids- og arbeidskrevende. En duojár må ha god kunnskap om materialet for å få frem et godt kvalitetsprodukt, uavhengig av om produksjonen er utført for hånd eller til en viss grad er maskinbearbeidet (dog ikke serieproduksjon). Dette gjelder både myk-og hardduodji.

Det skal ikke være noe hinder for at de som holder på med tradisjonell duodji kan søke på andre ordninger i næringsavtalen, ikke bare driftstilskuddsordningen. Men bare tradisjonell duodji gir grunnlag for å søke om driftstilskudd. Søker må skille tradisjonell duodji og nydesign i regnskapet.

Nydesign gir bedrifter større utviklingsmuligheter som medfører høyere omsetning enn hva tradisjonelle produkter gir. De som driver med nydesign er avhengig av å utvikle nye produkter, og har mulighet for å søke om utviklingstiltak og andre tiltak. Duodjikompetanse, materialer, produksjonsmetoder og kvalitet skal vurderes ved hvert produkt av fagutvalget.

Både tradisjonell duodji i driftstilskuddsordningen og nydesign/moderne duodji må ha
krav til produktet:

· Det skal være et håndverksprodukt, men en viss grad av maskinbearbeiding kan aksepteres

· Det skal ha basis i samisk kultur og tradisjon

· Det skal være egenprodusert

· Det skal være en vare, bruksting eller klær

· Det skal ha en kvalitet

· Det skal gjenspeile samisk levemåte og kulturtradisjoner også ved valg og bearbeiding av råmaterialer

· Det skal gjenspeile samisk levemåte og kulturtradisjoner når det gjelder den estetiske utfoldelsen ved formgivning, utforming og produksjonsmåte.

Fremstilling av materialer, som for eksempel sisti og gamas, må også inngå i definisjonen, da dette er tidkrevende å bearbeide.

Fagutvalget behandler søknader på bakgrunn av kravlisten ovenfor og har god nok kompetanse til å vurdere de ulike produktene, etter hvilke støtteordninger duojara søker på. Ved tvils tilfelle vil selvsagt organisasjonene kobles inn.

Vi mener at samtidig som vi tar vare på den tradisjonelle duodji gir vi likevel plass til nydesign, slik at målet med næringsavtalen oppfylles; å skape lønnsomhet og mer verdiskapning.