Medlemskontingent 2012

Sámiid duodji hadde for noen år siden sentral innkreving av medlemskontingent. Vi gikk over til at hver region krevde inn medlemskontingent, slik dere kjenner ordningen idag.
Bakgrunnen for dette var at regionene følte de ikke fikk full oversikt over deres medlemmer fra sekretariatet.

Sámiid duodji vil nå gå tilbake til ordningen med sentral innkrevning av medlemskontingent. Bakgrunnen for dette er at sekretariatet har store utfordringer med å få oversikt -med bilag - over medlemmene fra regionene.

Dette vil lette landsstyret arbeide med å rapportere til Sametinget i forbindelse med forhandlingene om næringsavtalen, der medlemstall skal være inne før forhandlingene starter 15. august hvert år.
Dette vil også lette landsstyrets arbeide med å godkjenne regionsutbetalinger til regionene, og det vil effektivisere saksbehandling og utbetaling.

Dette vil lette regionenes arbeide i forbindelse med deres regnskap.
Dette vil også lette regionenes arbeide med å kopiere bilag og sende dette inn til sekretariatet før regionstøtte kan utbetales.

Det vil bli opprettet en egen "kontingent"-konto. Informasjon om dette puliseres på hjemmeside og via regionslederne til medlemmene.
Regionene vil jevnlig, 1 gang pr mnd, eller oftere ved behov, få tilsendt oppdaterte medlemslister.
Ordningen vil gjelde fra 01.01.2012.

Alle kontingenter betales til konto:

4509 29 70586 (Sparebank1 Nord-Norge)

Innbetalingen merkes med "navn" og "region" for at medlemskapet skal bli registrert på rett region.

Medlemskontingent for 2012:

Duodjeutøvere som står i duodjeregisteret: 300 kr
Personlig medlemskap: 250 kr
Ungdom:100 kr
Pensjonist: 150 kr
Searvi/duodjilag: 550 kr
Gávpier: 550 kr
Familier: 350 kr

Du kan melde deg inn i en av disse 7 regionene;

FAAGESIEBRIE/FAAGASEARVI/FAGGGRUPPA
ÅARJEL SAEMIEN DAJVE (Sørsamisk område)
DUODJE NORDLÁNNDA (Nordland)
ROMSSA SÁMIID DUODJI (Troms)
OARJE FINMÁRKKU (Vest-Finnmark)
GASKKA FINMÁRKKU (Midt-Finnmark)
NUORTA FINNMÁRKKU (Øst-Finnmark)


Landsstyret