Momsfritak og heving av momsgrensen

Brev til Sametingsrådet er sendt fra landsstyret: (og var grunnlaget for møte med Sametingets rådsmedlem Thomas Åhren i Snåsa lørdag 1. november d.å.)DUODJI - MOMSFRITAK OG HEVING AV MOMSGRENSEN

«I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å heve omsetningsgrensen for å være momsregistrert fra 50.000 til 150.000 kroner. Dersom Stortinget vedtar dette vil ordningen gjelde fra 1.1.2015.


Et slikt vedtak vil innebære at mange små næringsutøvere innen duodjenæringen vil kunne omsette for kr. 149 999 i en tolvmåneders periode og slippe momsbehandling. Man får ikke fradrag for inngående avgift. Dette kan kanskje være til fordel eller ulempe for en del i duodjenæringen, men det er ikke noe vi vil gå inn på her.


Regjeringens forslag får oss som hovedorganisasjon for duodje i Norge til å reagere kraftig. Dette vil medføre stor usikkerhet for duodjebedrifter som i dag har omsetning mellom kr 50.000-150.000.


Konsekvensene av dette forslaget vil gjøre at mange duodjeutøvere vil ha for liten omsetning i 2015 til å oppfylle omsetningskravet til driftstøtteordningen i næringsavtalen for duodje.


Et av kriteriene for å få driftstilskudd gjennom næringsavtalen for duodje er at man er registrert i momsregistret (omsetning over 50.000,- etter dagens regler). Dersom forslaget blir vedtatt kan dette medføre at man må ha omsetning over 150.000,- for å kunne søke om driftsstøtte. Dette er en bakdel for mange duodjebedrifter.
Vi er bekymret over at duodjeutøvere som i dag så vidt klarer å komme seg inn i næringssystemet til Sametinget vil få enda større problemer med det nye forslaget fra regjeringen. Da vil det være de store som vinner.


Vi vil ha et klart svar fra Sametinget på hvordan dette vil kunne påvirke næringsavtalen.


Dersom statsbudsjettet blir vedtatt faller duodjeutøverne med omsetning under kr 150.000,- automatisk bort fra driftstilskuddsordningen?
Må noe i næringsavtalen for 2015 endres? Kan dette i så fall endres?
Hvilke støtteordninger kan eventuelt erstatte driftstilskuddsordningen for å beholde rammebetingelsene og forutsigbarheten for de som omsetter mellom kr 50000- 150000?


Momsfritak for duodje

Momsfritak for duodje er noe helt annet enn å øke momsgrensen.

Vi ønsker tilbakemelding på hvor langt Sametingsrådet har kommet med arbeidet med momsfritak for duodje.

Sámiid duodji ønsker at det jobbes for at duodje kommer inn under fritaksbestemmelsen.
Ved en fritaksbestemmelse vil duodjeutøveren slippe utgående OG få refundert inngående moms.

Det er ønskelig med et møte med Sametingsrådet angående de ovennevnte sakene.».

Landsstyret, sign


Brevet er sendt til samtlige Sametingsrådsmedlemmer med vedlegg:

Momsfritak duodji (trykk her)