Næringsavtalen for 2013

Tips en venn

Les Næringsavtalen for 2013 her (pdf-fil)

Sametinget og duodjiorganisasjonene Sámiid Duodji (SD) og Duojáriid ealáhussearvi (DeS) signerte fredag 28. september 2012 næringsavtalen for duodji for 2013.

Forhandlingsutvalget valgt på landsmøtet i 2012: Elin Larsen, Laila Wilks, Odd Dalbakk. Aline Mikkelsen - sekretær medtale ogforslagsrett
Varamedlemmer: AnnKristineBongo, NilsOveGustafsson og HeidiAndersen

SD hadde et miniseminar om næringsavtalen på landsmøtet i april 2012, der det ble dannet en gruppe (HeidiAndersen,Ann-KristineBongo,OddDalbakk ) under seminaret som jobbet frem forslag til nye tiltak i avtalen som landsmøtet oversendte til landsstyret og forhandlingsutvalget.

Forhandlingsutvalget er takknemlige for de klare føringene landsmøtet gav.

Møtene mellom SD og DeS var gode og konstruktive. Duodjiorganisasjonene var enige om å opprettholde målet for næringsavtalen.

SD og DeS leverte felles krav til Sametinget, opprinnelige krav var kr 14,695 millioner:

Utviklings- og investeringstiltak


6,7 mill.

- investeringer/ bedr.utvikling/ etabl.stip.

1,5 mill.


- opplæring/ kurs

0,8 mill.


- salg/markedsføring

0,5 mill.


- duodjistipend

0,5 mill.


- Prosjekt Rekruttering

0,9 mill.


-tilrettelegging av produksjon/HMS

2,5 mill.
Driftstilskudd


5,0 mill.

Velferdsordninger


0,15 mill.

Duodjiutsalg


0,6 mill.

Organisasjonstilskudd- Duojáriid ealáhussearvi


0,703 mill.

- Sámiid Duodji

.

1,142 mill.

Fag- og økonomiutvalget


0,2 mill.

Totalt


14,695 mill.Sametingets første tilbud
var opprinnelig kr 9,0 millioner (lavere enn fjorårets ramme på 9,4 millioner), og endel endringer Sametinget foreslo ville rammet duodjinæringen, samt duodji kulturelt og faglig hardt. I tilbudet fra Sametinget var:

- driftstilskudd foreslått til 2,7 millioner (i fjorårets avtale 3,6 mill)
- utviklings- og investeringstiltak foreslått til 3,0 mill (samme som i fjorårets avtale)
- duodjistipend foreslått til kr 200.000,- (samme som i fjorårets avtale)
- velferdsordninger foreslått til kr 100.000,- (i fjorårets avtale kr 60.000,-)
- fag/økonomisk utvalg forslått til kr 100.000,- (samme som i fjorårets avtale)
- organisasjonstilskudd forslått til kr 1.560.000,- (samme som i fjorårets avtale)
- salgsfremmede tiltak foreslått til kr. 350.000,- ( i fjorårets avtale kr 550.000,-)
- kompetanse/opplæring/kurs var foreslått til 140.000 ( i fjorårets avtale kr 330.000,-)
- kultur og rekrutteringstiltak -midler til samiske møteplasser - var foreslått til kr 350.000,- (nytt tiltak)
- Merkevareogmarkedsføringsprogram foreslått til kr 500.000,- (nytt tiltak)

- rekrutteringsprosjekt og tilrettelegging av produksjon/HMStiltak ble avvist av Sametinget

- Sametinget ønsket å trappe ned driftstilskuddsordningen og avvikle den helt fra og med 2014, slik at siste søknadsomgang ville være 25.10.2013. Derfor kunne ikke Sametinget akseptere verken å øke prosentsatsene eller kronebeløpene til driftstilskudd. Dette var en konsekvens av kontrollen av driftstilskudd som ble gjennomført etter krav fra organisasjonene i fjorårets forhandlinger. Hvis Sametinget fikk gjennomslag for å legge ned driftstilskuddsordningen ville utviklingsrettede tiltak prioriteres høyere fra 2014.

- Sametinget ønsket at avtalepartene skal vurdere alternativer til driftstilskuddsordning for duodji, og arbeidet skal være ferdig innen 1. august 2013.

Under forhandlinger med Sametinget:
Det var vanskelig å få Sametinget med på å øke rammen til næringsavtalen, så organisasjonene måtte jobbe hardt for å beholde/berge tiltak og samtidig få nye tiltak inn i avtalen.
Etter 3 møter med Sametinget ble det enighet om en ramme på kr 9,4 mill for næringsavtalen for 2013 - ingen økning i rammen.

- driftstilskudd ble økt til 3,1 millioner
- utviklings- og investeringstiltak ble økt til 3,99 millioner
- organisasjonene godtok Sametingets tilbud om duodjistipend, velferdsordninger, fag/økonomisk utvalg, organisasjonstilskudd og salgsfremmede tiltak.
- kompetanse/opplæring/kurs ble økt til kr 290.000,-.
- midler til samiske møteplasser ble avvist av organisasjonene da samiske møteplasser ikke har noe i næringsavtalen for duodji å gjøre -og ble tatt bort.
- merkevare og markedsføringsprogram ble endret til prosjekter innenfor merkevarebygging og markedsføring.
- rekrutteringsprosjekt og tilrettelegging av produksjon/HMStiltak ble avvist av Sametinget og forhandlingene om disse tiltak førte ikke frem.
-Organsasjonene klarte å stoppe nedtrapping og avvikling av driftstilskuddsordningen under årets forhandlinger om næringsavtalen.Driftstilskudd
Kontrollen av driftstilskudd (som ble gjennomført av Consis Karasjok AS) etter krav fra organisasjonene i fjorårets forhandlinger avdekte endel regnskapsmessige uregelmessigheter.
Det var enighet mellom organisjonene og Sametinget om at det kan medføre en karantene på 3 år dersom tilskuddsmottaker misliholder vilkårene for driftstilskudd.

Det var enighet mellom organisjonene og Sametinget om å videreføre ordning med driftstilskudd med inntil 40 % til enkeltpersonsforetak og aksjeselskap i årets næringsavtale.

Den 2 årige prøveordningen SD foreslo og fikk inn i næringsavtalen i 2010, som gav duodjibedrifter utenfor Finnmark 50 % driftstilskudd, gikk ut i år. Det var enighet mellom organisjonene og Sametinget om at prøveordningen gikk over til fast ordning i årets næringsavtale.

Driftstilskuddet gikk ned med 500.000,- i forhold til næringsavtalen for 2012. Det antas at på grunn av de preventive virkninger av kontrollen av driftstilskuddsordningen, samt Sametingets skjerpede rutiner for utbetaling av driftstilskudd vil gjøre at vi likevel holder oss innenfor rammen, slik at det ikke får økonomiske konsekvenser for duodjibedriftene som søker om driftstilskudd.

Utviklings- og investeringstiltak
Prosjekt innenfor merkevarebygging, salg og markedsføring
Organisasjonene ønsket øktsatsingsalg og markedsføring forå støtte salgsfremmede tiltak, der midlene skal gå til messedeltakelse,salgsutstillingeretc.Sametingetkanimidlertidikkemedatmidlenekanbrukestilmessedeltakelseogsalgsutstillinger.Dissekostnadeneerbedriftsinternekostnaderoginnarbeidesivirksomhetenesegnebudsjetter.

Det var enighet mellom organisasjonene og Sametinget om at kr 700.000 ble øremerket i næringsavtalen til prosjekter hovedorganisasjonene kan søke om innenfor merkevarebygging og markedsføring.


Kompetansehevende tiltak
Organisasjonene ønsket øremerkede midler til opplæring/kurs for å rekruttere nye utøvere samt at etablerte duodjiutøvere får økt kompetanse. kompetansehevende tiltak.

Det var enighet mellom organisasjonene og Sametinget om at kr 290.000 ble øremerket i næringsavtalen til kompetansehevende tiltak hovedorganisasjonene kan søke om midler til.


Stipend til elever og studenter som tar duodjiutdanning på heltid
Elever som har duodji i fagkretsen på videregående nivå har tidligere hatt mulighet for å søke om stipend gjennom næringsavtalen.
Det var enighet mellom organisasjonene og Sametinget om at duodjistudenter på bachelor og masternivå, samt norske studenter på Samernas Utbildningscentrum også skulle få mulighet til å søke om stipend.

Utviklings- og investeringstiltak ble økt med kr 990.000,- i forhold til næringsavtalen for 2012.

Organisasjonstilskudd
Bevilgningen til organisasjonene ble uforandret fra fjorårets næringsavtale.
Det var ingen økning i rammen for næringsavtalen for 2013, og organisasjonene ønsket ikke at de øvrige tiltak i næringsavtalen skulle reduseres ytterligere til tross for at organisasjonene burde fått tilskudd slik at vi kan arbeide under bedre, tilfredsstillende økonomiske forhold.
Det var enighet mellom organisasjonene og Sametinget om at kr 1.560.000 ble øremerket til organisasjonstilskudd i årets næringsavtale.


Å vurdere alternativer til driftstilskuddsordningen.
Organisasjonene var ikke enige med Sametinget om å starte med vurdering av alternativer til driftstilskuddsordningen.
Kontrollen av driftstilskuddsordningen som ble gjennomført etter krav fra organisasjonene tok stort sett bare for seg regnskapstekniske forhold, og var ingen analyse/utredning av driftstilskuddsordningen.

Organisasjonene har i sommer igangsatt et prosjekt som skal
foreta analyse av duodjinæringens situasjonen (dette omfatter bl. a. produksjon, salg, markedsføring). Det var viktig for organisajsonene å få endel svar gjennom analyseprosjektet som kan brukes som grunnlag for å vurdere driftstilskuddsordningen.

Det ble enighet mellom organisasjonene og Sametinget om at avtalepartene skal starte arbeidet med å vurdere driftstilskuddsordningen når rapporten fra analyseprosjektet er klar i desember, arbeidet skal være ferdigstilt innen 1. august 2013.

Oversikt over møter og representanter fra SD:

24. mai, Tromsø -sonderingsmøte med DeS -fremlegging av landsmøtets krav til næringsavtalen: Elin Larsen, Ann- Kristine Bongo (vara) og Aline Mikkelsen (sekretær). Forfall Odd Dalbakk og Laila Wilks.
1. august, Tromsø -internt møte: Elin Larsen, Odd Dalbakk og Aline Mikkelsen (sekretær). Forfall Laila Wilks (for kort tid å innkalle vara)
2. august, Tromsø -møte med DeS: Elin Larsen, Odd Dalbakk og Aline Mikkelsen (sekretær). Forfall Laila Wilks (for kort tid å innkalle vara). Felles krav ble formulert og sendt inn til Sametinget innen fristen 15. august 2012.

Sámiid Duodji hadde mulighet i henhold til hovedavtalen å ha to forhandlere til stede på forhandlingsmøtene med Sametinget. Sametinget gav Sámiid Duodji tillatelse til å ha en rådgiver i tillegg på forhandlingsmøtene.
De faste medlemmer som hadde deltatt på møter med DeS møtte Sametinget under forhandlingene. Sekretær var rådgiver på møtene.

20. august, fremlegging av felles krav på Sametinget: Odd Dalbakk og Aline Mikkelsen (rådgiver). Forfall Elin Larsen.
29. august, forhandlingsmøte med Sametinget: Elin Larsen, Odd Dalbakk og Aline Mikkelsen (rådgiver).
28. september, forhandlingsmøte med Sametinget: Elin Larsen, Odd Dalbakk og Aline Mikkelsen (rådgiver).


Næringsavtalen for 2013 ble signert av avtalepartene 28. september 2012.Sámiid Duodjis forhandlingsutvalg takker for tilliten vi fikk fra landsmøtet for å fremme Sámiid Duodjis syn under forhandlingene om næringsavtalen for 2013.